خانه / مقالات آموزشی / صندوق های فروشگاهی(Shop boxes)

صندوق های فروشگاهی(Shop boxes)

 

 

صندوق مکانیزه فروش یک گزینه مناسب برای کاهش خطاهای حسابداری و انبارگردانی و نظارت بهتر بروی کار تیم فروش انبار و نگهبانی و گزینه ایی مناسب برای دریافت شاخصه ها و بازیابی کارایی گزینه های در دسترس مجموعه و اتخاذ تصمیم های جدید مدیریتی و یا بررسی و انتخاب محصولات و معاملات مجموعه است.

پک صندوق های فروشگاهی شامل:صندوق فروشگاهی ، نرم افزار حسابدرای مالیاتی ، فیش پرینتر ، لیبل پرینتر ، بارکد خوان

 

 

 

 

 

صندوق فروشگاهی : صنــدوق هــای فروشــگاهي در دو دســته لمســي و کاســیک ( غیرلمســي) دســته بنــدي و ارائــه میگردنـد، سـخت افـزار ایـن سیسـتم هـا هماننـد کامپیوترهــاي خانگــي بــوده بــا ایــن تفــاوت کــه جهــت کارکــرد طولانــي مــدت و تحــت فشــار صنعتــي، طراحــي گشــته انــد ایــن صنــدوق هــا مجهـز بـه وینـدوز بـوده و بـا کلیـه نـرم افزارهـاي تحــت وینــدوز ســازگارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

بارکد خوان : از ایــن وســیله جهــت اســکن بارکدهــای روی کالا و بـالا بـردن سـرعت و امنیـت فـروش اسـتفاده می شـود. اسـکنرها بـر اسـاس نـوع اتصـال بـه سیسـتم (باسـیم،بــی ســیم) و نــوع عملکــرد (ایمیجــر، لیزری)تقســیم بنــدی مــی شــوند کــه هریــک مزایایــی را دارنــد و بــرای صنفــی مناســب مــی باشــد.

 

 

 

 

 

 

فیش و لیبل پرینتر : پرینترهـاي حرارتـي در نـوع ویـژه چـاپ فیـش و ویـژهچـاپ لیبـل موجـود و عرضـه مي گردنـد ایـن پرینترها بـه کلیـه سیسـتم هـاي کامپیوتـري و صنـدوق هـاي فروشــگاهي متصــل شــده و هماننــد ســایر پرینترهــا بــا کلیــه نــرم

افزارهــاي حســابداري موجــود ســازگار مـي باشـند .

 

 

 

 

 

 

نرم افزار حسابداری و مالیاتی : مهمتریــن ابــزار بــرای محاســبات خریــد و فــروش و انجـام امـور حسـابداری یـک مجموعـه کـه بـه کارکـرد دسـتگاه هـای اتوماسـیون فروشـگاهی معنـا مـی بخشـد.مهمتریـن گزینـه در انتخـاب نـرم افـزار داشـتن امکانـات و تاییدیـه هـای مالیاتـی، خدمـات دهـی سـریع و آسـان بـودن محیـط نـرم افـزار مـی باشـد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *